Lịch phục vụ

Bình chọn

Thống kê

2410804
  • Tài liệu số: 3170
  • Tổng lượt truy cập: 2410804
  • Hôm nay: 85
  • Hôm qua: 766
  • Tuần này: 5565
  • Tuần trước: 5196
  • Tháng này: 19012
  • Tháng trước: 30964

Giới thiệu sách mới: Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới

Giới thiệu sách mới: Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới


Tài liệu tham khảo:

Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới

Nhằm hệ thống hoá sự lãnh đạo, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân uỷ Trung ương trong xây dựng và hoạch định đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng và quán triệt thực hiện trong toàn quân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng và phát triển đất nước, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách gồm 39 bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân uỷ Trung ương, thể hiện tư tưởng nhất quán, xuyên suốt của người đứng đầu Đảng ta về quan điểm, mục tiêu chỉ đạo và phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Nội dung cuốn sách gồm 3 phần:

Phần thứ nhất: Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong thời kỳ mới, gồm 21 bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn của đồng chí Tổng Bí thư về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng và phương hướng xây dựng Quân đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh mới.

 Phần thứ hai: Xây dựng các lực lượng quân đội tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống, gồm 18 bài viết, bài nói, bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Bí tư Quân uỷ Trung ương Nguyễn Phú Trọng đối với các quân chủng, binh chủng, học viện, nhà trường.

Phần thứ ba là bài viết Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân uỷ Trung ương – một người có tư duy biện chứng và tầm nhìn chiến lược trong việc xây dựng đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng..

Các bài nói, bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn của đồng chí Tổng Bí thư, Bí thư Quân uỷ Trung ương thể hiện sự am hiểu sâu sắc, tư duy chiến lược của người đứng đầu Đảng ta về đường lối quân sự, quốc phòng Việt Nam. Trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tinh hoa nghệ thuật quân sự Việt Nam và bằng nhãn quan chính trị sắc bén, những kinh nghiệm phong phú trong thực tiễn cách mạng. Những quan điểm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư là định hướng quan trọng để tiếp tục xây dựng, hoàn thiện đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, đồng thời thể hiện sự lãnh đạo sâu sát, toàn diện đối với Quân đội Nhân dân Việt Nam, đội quân từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân mà chiến đấu, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân.

Để hiểu rõ nét hơn về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo về Tổ quốc Việt Nam mà đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân uỷ Trung ương đã áp dụng chiến lược, sách lược nào trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với Quân đội Nhân dân Việt Nam, mời quý bạn đọc tham khảo cuốn sách tại phòng 102-GK2 Tueba đọc nhé.

Cần hỗ trợ quý bạn đọc vui lòng liên hệ ĐT. 0978 130 296 hoặc zalo – facebook Van Luong

Lương Vân - TTTT-TV

Danh sách file đính kèm:
Thứ ba, 16/01/2024 13:56:38
Lên đầu trang