Lịch phục vụ

Bình chọn

CHI TIẾT TÀI LIỆU IN ẤN

338.9/THU
Các yếu tốa ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế bền vững của vùng Đông Bắc Bộ, Việt Nam.
Hoàng Thị Thu
H.:Lao động,2024
146tr.;20,5cm.
Nội dung cuốn sách gồm 4 chương trình bày giới thiệu về tổng quan tăng trưởng kinh tế; các phương pháp nghiên cứu các yếu tố tăng trưởng kinh tế bền vững; kết quả nghiên các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng kinh tế; giải pháp tăng cường đóng góp ý kiến phát triển kinh tế Đông Bắc Bộ, Việt Nam.
Kinh tế,Tăng trưởng kinh tế,Đông Bắc Bộ,Việt Nam

KhoVị tríSố ĐKCBTrạng TháiCông cụ
Kho TK- GVBS (KHTC không QL) KTG.0000000029 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho TK- GVBS (KHTC không QL) KTG.0000000030 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho TK- GVBS (KHTC không QL) KTG.0000000031 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho TK- GVBS (KHTC không QL) KTG.0000000032 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho TK- GVBS (KHTC không QL) KTG.0000000033 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho TK- GVBS (KHTC không QL) KTG.0000000034 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho TK- GVBS (KHTC không QL) KTG.0000000035 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho đọc TK- GVBS (KHTC không QL) DTG.0000000253 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho đọc TK- GVBS (KHTC không QL) DTG.0000000254 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho đọc TK- GVBS (KHTC không QL) DTG.0000000255 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Lên đầu trang