Menu
Các liên kết
  • No Image

    CHỨC NĂM NHIỆN VỤ

    1. Chức năng Trung tâm TT – TV gồm 2 bộ phận chính là bộ phận chuyên trách về Công nghệ thông tin và bộ phận chuyên trách về thông tin Thư viện.

    >>Chi tiết

  • Sách điện tử mới