Lịch phục vụ

Bình chọn

CHI TIẾT TÀI LIỆU IN ẤN

320.109597/NGU
Kỷ yếu Hoàng Sa
Đặng, Công Ngữ
Tái bản có chỉnh sửa, bổ sung. -Hà Nội:Thông tin và truyền thông,2014
258tr.:ảnh màu;24cm.
Nội dung cuốn sách gồm nhiều hình ảnh hoạt động của Ủy ban nhân dân huyện Hoàng Sa cùng một số tư liệu Hán nôm và bản đồ có giá trị minh chứng cho chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa.
Quần đảo Hoàng Sa,Biển Đông,Việt Nam,Chủ quyền

KhoVị tríSố ĐKCBTrạng TháiCông cụ
Kho tham khảo TK.0000001199 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho tham khảo TK.0000001200 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho tham khảo TK.0000001201 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho tham khảo TK.0000001202 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho tham khảo TK.0000001203 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho tham khảo TK.0000001204 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho tham khảo TK.0000001205 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho tham khảo TK.0000001206 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho tham khảo TK.0000001207 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho tham khảo TK.0000001208 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Lên đầu trang